Elaztic Service Tracking Bill

Tracking Bill

ระบบที่ใช้ในการบันทึก ตรวจสอบและติดตามสถานะของเอกสารการวางบิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์

ทำให้รับรู้รายได้ประจำวันที่เข้าบริษัทฯ ว่ามาจากช่องทางไหนบ้าง